Algemene voorwaarden VideoAcademie NL

Vs. juni 2019

Artikel 1. Definities

 1. VideoAcademie: VideoAcademie, tevens handelend onder de naam Bedrijfsfilm.tv en onder de
 2. naam Tasmo Media, gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30257827.
 3. Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met VideoAcademie een overeenkomst wenst aan te gaan, aangaat of is aangegaan.
 4. Partijen: VideoAcademie en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: de tussen VideoAcademie en de Wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van VideoAcademie en op iedere overeenkomst tussen VideoAcademie en de Wederpartij.
 2. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van eenieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Partijen zullen dan in overleg trachten om een vervangende regeling te treffen ’naar de geest’ van deze bepaling(en).
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 6. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene bepalingen en bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen vervallen veertien dagen nadat de aanbieding of offerte is verstrekt, tenzij in de offerte of aanbieding een andere termijn is genoemd.
 2. Offertes van VideoAcademie zijn gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij is verstrekt. De Wederpartij staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid (heeft) verstrekt aan VideoAcademie.
 3. VideoAcademie kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht VideoAcademie niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven vergoeding.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde heffingen en kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 2. De Wederpartij is een reiskostenvergoeding verschuldigd van 29 cent exclusief btw per kilometer. Het vaststellen van deze vergoeding vindt plaats op basis van nacalculatie door VideoAcademie.
 3. Indien VideoAcademie voor de uitvoering van de Overeenkomst (deels) buiten Nederland reist, dan is de Wederpartij, in afwijking van het vorige lid, een reiskostenvergoeding van 75% van het uurloon verschuldigd.
 4. Indien een vergoeding is overeengekomen zonder vermelding van het btw-percentage, dan wordt geacht te zijn bedoeld dat de vergoeding nog wordt vermeerderd met 21% btw.
 5. Tariefswijzigingen kunnen plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de Overeenkomst, verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor VideoAcademie van toepassing zijnde weten regelgeving.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de ontvangst door VideoAcademie van een door de Wederpartij ondertekende offerte.
 2. Degene die in naam namens een natuurlijke- of rechtspersoon handelt en een offerte en/of Overeenkomst aangaat met VideoAcademie, wordt geacht namens de Wederpartij op te treden. De ondertekenaar van een offerte en/of Overeenkomst wordt geacht de Wederpartij te binden en is bij gebreke daarvan in persoon aansprakelijk voor de op de Wederpartij rustende verplichtingen uit de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. VideoAcademie neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich. VideoAcademie geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. VideoAcademie heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. VideoAcademie zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met de Wederpartij. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor VideoAcademie. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij VideoAcademie schriftelijk in gebreke te stellen en VideoAcademie in de gelegenheid te stellen om de werkzaamheden alsnog af te ronden, tenzij daar specifieke bezwaren tegen bestaan, welke door de Wederpartij gemeld dienen te worden.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door de Wederpartij die door VideoAcademie niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door VideoAcademie aan de Wederpartij worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Wederpartij, VideoAcademie de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. VideoAcademie is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij de Wederpartij.
 2. Door de Wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door de Wederpartij tijdig en schriftelijk aan VideoAcademie ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel VideoAcademie als de Wederpartij (bij voorkeur schriftelijk, waaronder tevens per e-mail wordt verstaan) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door VideoAcademie wordt overschreden. VideoAcademie zal indien aan de orde dit meedelen. Partijen zullen dan in overleg treden over aanpassing van de opdracht en de Overeenkomst.
 4. Indien in de Overeenkomst geen afgesproken tarief is genoemd op grond waarvan VideoAcademie het meerwerk kan berekenen, geldt voor het berekenen van het meerwerk een uurtarief van € 120,- exclusief btw.

Artikel 8. Medewerking Wederpartij

 1. De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, (tijdig) alle relevante informatie verstrekken en medewerking verlenen aan VideoAcademie die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet en/of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VideoAcademie bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, zonder dat VideoAcademie schadeplichtig wordt tegenover de Wederpartij.
 3. Indien en voor zover VideoAcademie daarom verzoekt, verschaft de Wederpartij op zijn/haar locatie VideoAcademie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door de Wederpartij, extra kosten voortvloeien voor VideoAcademie, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. (Op)levering

 1. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VideoAcademie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. VideoAcademie is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de Wederpartij op het moment waarop zaken aan de Wederpartij dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Opzegging

 1. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij is niet mogelijk.
 2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 3. Bij voortijdige beëindiging door VideoAcademie, heeft de Wederpartij recht op medewerking van VideoAcademie met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VideoAcademie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling door de Wederpartij geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de werkzaamheden van VideoAcademie (mede) bestaan uit het produceren van een video, dan dient de Wederpartij een derde (1/3) van de overeengekomen hoofdsom te voldoen, voordat VideoAcademie uitvoering aan de Overeenkomst geeft. VideoAcademie is pas na ontvangst van voornoemde aanbetaling verplicht om uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
 3. Indien VideoAcademie zijn werkzaamheden (mede) verricht op basis van een uurloon, dan is VideoAcademie gerechtigd de werkzaamheden wekelijks te factureren.
 4. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor de Wederpartij.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is in dat geval gehouden om alle (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden aan VideoAcademie. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 120,00, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VideoAcademie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 6. VideoAcademie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan VideoAcademie verschuldigde.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12. Reclames en onderzoek

 1. Indien de Wederpartij niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van VideoAcademie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij VideoAcademie, kan de Wederpartij geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. De Wederpartij heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien hij/zij meent enig recht van reclame te hebben.
 3. De Wederpartij dient VideoAcademie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. In geval van tijdige en gegronde reclames zal VideoAcademie ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door VideoAcademie gemaakte kosten zoals voor onderzoek, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VideoAcademie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VideoAcademie niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van VideoAcademie, waaronder tevens die van haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden.
 2. Indien VideoAcademie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat VideoAcademie alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van VideoAcademie niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van de Wederpartij bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 4. VideoAcademie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen vallend binnen de risicosfeer van een hostingprovider, waaronder cyberaanvallen of binnen de risicosfeer van anderen waar VideoAcademie geen invloed op heeft of kan hebben.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. VideoAcademie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat VideoAcademie is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van VideoAcademie beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in het desbetreffende geval.
 3. In het geval de verzekeraar geen bedrag uitkeert, ongeacht de reden of oorzaak, dan is de aansprakelijkheid van VideoAcademie beperkt tot maximaal de factuurbedragen die door de Wederpartij betaald zijn en tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. VideoAcademie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige alle vorderingen en verweren van prestatie van VideoAcademie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VideoAcademie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. VideoAcademie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. VideoAcademie is niet aansprakelijk voor schade welke (mede) veroorzaakt is door derden.
 7. VideoAcademie heeft te allen tijde het recht de schade van de Wederpartij ongedaan te maken dan wel te beperken.
 8. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van VideoAcademie voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VideoAcademie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15. Geheimhouding en opslag gegevens

 1. De Wederpartij en VideoAcademie verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere, niet openbare bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien VideoAcademie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden dient te verstrekken en VideoAcademie zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is VideoAcademie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. De Wederpartij en VideoAcademie zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 4. Het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in het Privacy Reglement van VideoAcademie is onverkort van toepassing op alle werkzaamheden van VideoAcademie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing te zijn en waarbij persoonsgegevens verzameld dan wel verwerkt worden.
 5. VideoAcademie slaat al het opgenomen beeldmateriaal op en behoudt zich het recht voor om dit na een periode van drie jaar te vernietigen. Tevens behoudt VideoAcademie zich het recht voor om niet tot een persoon of een bedrijf te herleiden beeldmateriaal te (her)gebruiken.

Artikel 16. Intellectueel eigendom en Auteursrecht

 1. Alle door VideoAcademie voor de Wederpartij ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van VideoAcademie, ook na volledige betaling. Daaronder wordt tevens verstaan de intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden die VideoAcademie toekomen op grond van onder meer de Auteurswet, Wet op de Naburige rechten, Databankwet en Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom. Dit is slechts anders indien Partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Overeenkomst is niet bedoeld tot overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van VideoAcademie aan de Wederpartij.
 3. Alle door VideoAcademie ten behoeve van de Wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, creatieve concepten, grafische ontwerpen, scenario’s, videofilms, presentaties en contracten, zijn te gebruiken door de Wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door de Wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door VideoAcademie verstrekte stukken mogen niet door de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VideoAcademie openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Tevens is de Wederpartij niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze aan te passen, dan wel te combineren met andere video-, audio en overige content zonder nadrukkelijke toestemming van de VideoAcademie.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

Alle door VideoAcademie geleverde zaken blijven eigendom van VideoAcademie, totdat de Wederpartij voldaan heeft aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens VideoAcademie. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich mede uit over alle eerdere goederen waarvan de betreffende factuur al wel is voldaan.

Artikel 18. Boete

Indien de Wederpartij artikel 15 (Geheimhouding) en/of artikel 16 (Intellectueel eigendomsrecht en Auteursrecht) overtreedt,  verbeurt de Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan de Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure,  ten behoeve van VideoAcademie een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van VideoAcademie, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart VideoAcademie tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Wederpartij van de Overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 14 (Aansprakelijkheid).
 2. De Wederpartij is gehouden om VideoAcademie zowel in als buiten rechte bij te staan indien VideoAcademie wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is VideoAcademie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VideoAcademie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van de Wederpartij jegens VideoAcademie één jaar.

Artikel 21. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen VideoAcademie en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Onverminderd het recht van VideoAcademie een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VideoAcademie, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Gemaakt met