AVG -privacy verklaring

VideoAcademie.nl in geschreven onder KvK nummer 30257827 te Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. T. Smorenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van VideoAcademie.nl. Zij is te bereiken via contact@videoacademie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VideoAcademie.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een aanmeldformulier op onze website. VideoAcademie.nl verwerkt de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@videoacademie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:

VideoAcademie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. We sturen alleen een nieuwsbrief als je
hiervoor zich hebt ingeschreven.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• VideoAcademie.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• VideoAcademie.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten
en diensten afstemmen op jouw behoefte.
• VideoAcademie.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Als VideoAcademie.nl vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal VideoAcademie.nl je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

VideoAcademie.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VideoAcademie.nl) tussen zit. VideoAcademie.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
• CRM - Salesblink - database klantgegevens. Verzamelen data om salesgerichte acties uit te kunnen voeren.
• Mailprovider: Mailblue - versturen nieuwsbrieven, bestaande uit vakinhoudelijke kennis, en sales gerichte acties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VideoAcademie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, volgens de daarvoor wettelijk vastgelegde termijnen. De gegevens worden bewaard in cloud gebaseerd software, te weten een CRM en in een boekhoudsysteem. Daarnaast zal mailwisseling eveneens in de cloud worden verwerkt en gearchiveerd. Deze cloud software is beveiligd middels de laatste technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

VideoAcademie.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VideoAcademie.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VideoAcademie verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is binnen het kader van de met jou gesloten overeenkomst. Hiervoor heb je expliciet schriftelijke toestemming verleend in de overeenkomst door het plaatsen van je (digitale) handtekening of door het doen van een digitale betaling via onze internet kassa.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VideoAcademie.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VideoAcademie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@videacademie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
VideoAcademie.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VideoAcademie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via contact@VideoAcademie.nl

Gemaakt met